AANII DASH?

Aanjisemigag gagwej onji maajitaamigad owi gaaskinazang.
Gewe naasaab enendamajig bemaadizijig maajitaawog awii maamowi yaawaad, gaaskainaziwin ani aawan gichi noondaagoziwin.

Aaniish Enji Temigag 220KM Inc.

220 KM Inc. is inspired by many leaders of the land:

“Aabdeg gwii gnowendaanaanin mitigwaakiin owionji gdo binoojiiniminaanig, gdo ooshenaanaanig miinwaa binoojiinig mashki bemaadiziswaad. Aabdeg gwii gnowendaanaanin mitigwaakiin gewe geshtosigwaa awii ginoodimaadiziwaad dibishko gonaa bineshiinig, wesiinig, giigoonig miinwaa mitigwog”.

Qwatsinas (Hereditary Chief Edward Moody), Nuxalk Nation

“Kina etemigag akiing temigad enaabidag, ensa aakoziwin mashkiki myaajiiging awii naandowechigemigag, ensa bezhig bemaadizid adaawaan ado nankiiwin. Amii maanda Giizhaa Agaa Yaajig inendamowiniwaa owi bimaadiziwin”.

Gizhep Omiimii (Christine Quintasket) Salish

Wiisgitowin woshme wiisgitowin:

Owi Miskowi Bemaadizijig ada bizagwiiwog miinwaa ada aawan minwaabmiwewin owi yaakoziimigag aki: owi maziwe aki moshkinsing binaachigaadeg waawiindamaagewin, zaagiziwin miinwaa bakedowinan, owi aki agaawaadang awii waasewaag miinwaa.
Ndo waabmdaan owi apii newen Niizhwaaswi Aanke Bimaadiziwin apii kina enaaziwaad bemaadizijig ada maamowi yaawog naamiwiing owi Gichitwaa Mitig owi Bimaadiziwin miinwaa owi miziwe kamig ada aawan bezhig waawiyewaag miinwaa. Owi apii giizhigag, ada yaawog gewe Lakota age bamidowaad gikendamowin miinwaa nisastaamiwin owi wiijiindiwin kina bemaadiziimigag miinwaa gewe ooshki waabishkiiwejig ada abi zhaawog gewe ndo wiiji bimaadizijiwinag awii abi gagwedwewaad maanda nibwaakaawin.
Ndo noomikwetaan owi e’waaseyaag gshkiizhigwan zhiwe owi kina Waawiyekamig temgag. Owi apii yaawin naanaagwiwiing gdo jichaag miinwaa genii yaawaan zhiwe ndo jichaag, bezhig aga aawimi.”

Crazy Horse, Oglala Lakota Sioux.

Amiidash, owi ndo nisidwendamowininaa owi aanji niigin bimaadiziwin onji maajitaamigad owi digoging owi biinjiging owi endinakiiwin a’digotemigag owi Aki miinwaa bimibideg naanaagwiwiing miinwaa maamowi kina newen, bwaa aanwenjigaadeg maage bezhigwaabmjigaadeg. 220KM Inc., awiin aawan endanakiiwin e’wiijitemigag owi bimaadiziwin abi naagwog. Aanji maajigin gikendaasowin aawan bimaadiziwin miinwaa maamowi nikiiyaa ezhi gikenjigaadeg kina owi gichi ayaawijig miinwaa e’kinomaagejig agaa gikendamowaad jiibwaa giiniwi. Temigad gechitwaawendaagwog kina agwa gego, amiidash gikendamang miinwaa shpendamang gizhaadiziwin ndo nikaazinaa aanji maajigin gikendaasowin. Minaadendamowin miinwaa gagetin gagwedwewin odi memaanji shpaamigag jibwaa waabmdamiwin miinwaa gagwekwaag (10-9).
(10-9).

Niinwi maampii 220KM Inc. nimaajiigtonaa dibabijigewin owi bimaadiziwin bwaa bakebidowaang owi naagisijigan owi maamowi wiijiindwin zhiwe e’mishkowising.

Ndo aanji maajigin gikendaasowin naanaag dowaamdamiwinan gagaandiniginaa awii wiijii-eyaang maamowi wiijiindiwin gewe agaa bimaadizijig binoojiinig shaazhigwa agaa abi yaajig miinwaa age aanke bimaadizijig gaawii mashi bemaadisigwaa.

Ado gaaskanaziwinan bimaajiwebinaan miinwaa zhinomaaginaa ndo dowendaagoziwininaa awii nankii-aang nisiwi nenda gashkitowaang owi ndo anookiiwinaa. Ndo shpenimaanaa ensa bezhig bemaadizid waaji nakiimigid aawid bezhigwa gigi wiiyaw awaa maajiishkaad miinwaa maajiigid epiichi shpaamigag miinwaa moshki ezhi gashkitoong. Ndo shpendaanaa owi aki, ondaadiziwinan, miinwaa zhoonyaa debenjigaadeg debendamaang awii minzhamaang owi gichitwaa penmowin; miinwaa owi nikaazang owi aanji maajigin gikendaasowin ndo wiiji yaami aasgaabiwitamaang owi digobideginan owi Aki miinwaa Bimaadiziwin.