Temgad gechitwaawendaagwog kina agwa gego, amiidash gikendamang miinwaa shpendamang Inaadiziwin maagwemigag,

ndo izhichigemi aanji maajiiging gikendaasowin.

Woshme gikendan

“Kina etemigag akiing temigad enaabidag, ensa aakoziwin mashkiki myaajiiging awii naandowechigemigag, ensa bezhig bemaadizid adaawaan ado nankiiwin.


Amii maanda Giizhaa Agaa Yaajig inendamowiniwaa owi bimaadiziwin”.


Gizhep Omiimii (Christine Quintasket) Salish

 

Aanji Maajiiging Bimaadiziwi-nitaawigichigewinan

220 Km inc. ada dapinaanaan gekenjigaadesinag dikokiiwinan awii naanaaag dawaamidamiwaad bimaadiziwi-nitaawigichigaadeg miziwe aki awii dibaamdamiwaad owi madookdaagewin newen bebakaan bemaadag zhichigewinan miinwaa newen aanji akiiwin bimategewinan enji dinakiimigag myaajiiging, wesiinig miinwaa wiinge bigojiwiin eyaamigag.

Gnowaabmdan megwaa ndo aki mazinaaziganan woshme awii gikendaman owi nendakendamaang zhiwe newen bimaadizi-nitaawichigewinan.

Ombinigaadeg Aanjisewin

Gagaandinigaadeg nikaazang gikendaasowin miinwaa bebakaan bemaadag awii aawiwang ekidomigag owi aki miinwaa ayaawang bigojiging miziwe kiing, 220KM Inc. bigosendamog awii maajiigitowaad owi dibaabijigewin owi bimaadiziwin age maajiishkaatomigag aanjisewin, awii biinaawaad bemaadizijig awii maamowi yaawaad miinwaa miigwemigag debiwewin owi aanji maajiiging bimaadiziwi-nitaawigichigewin miinwaa nisastamang gnimaa kina miziwe aki ne-aab miziwewaag.

Maanda agaa maandonigaadeg dibaaijigewin ndo bigosendimami awii miigwe-aang woshme weweni nisastamang epiitendaagwog bimaajichigaadeg newen myaawong akiin.

“Aabdeg gwii gnowendaanaanin mitigwaakiin owionji gdo binoojiiniminaanig, gdo ooshenaanaanig miinwaa binoojiinig mashki bemaadiziswaad. Aabdeg gwii gnowendaanaanin mitigwaakiin gewe geshtosigwaa awii ginoodimaadiziwaad dibishko gonaa bineshiinig, wesiinig, giigoonig miinwaa mitigwog”.

Qwatsinas (Hereditary Chief Edward Moody), Nuxalk Nation

 

Aanke Bimaadiziwin Madookdaagewin

Owi ndo aabajisemigag nanaadowi gikenjigewin mikagewinan ndo dowendaanaa awii yaamaang woshme weweni nisastamowin newen myaajiiging, nowonj gego myaajiiging, bimiden, aki miinwaa newen gnimaa age bamitaagemigagiba owi inaadiziwin miinwaa bemaadizijig ani bimiseg biboonan.

Ninda mikowinan ada tenoon owi 220KM Inc.’s waajii-ejig maamiwiyaajig waasamo biiwaabik mazinaatesijigan.

Biindigen ndo abibaa yaa-aang

Ndo gagetnaamendam owi indendamowin owi giishpin gashkitoong bemaadizijig awii maamiikwendaagoziwaad, gewiinwaa, meshkod dowaanaa-aa gashkitowin awii zhichigewaad awii maamiikwendaagwog miziwe aki.

Ravi Gukathasan
CEO