Gojichigigaadeg bimaadiziwin-nitaawigichigewinan

220KM Inc. ada ndagikendaanan bimaadizi akiin temgag miziwe akiing. Maampii niisaawiing zhibiiigaadenon bemibideg akiin e’nanaadawi gikendamaang.