220KM Inc. aawan nisiwi nenda gashkitowaad anookiiwin e’bezhigwang digosidowaad gikendaasowin

220KM Inc. aawan nisiwi nenda gashkitowaad anookiiwin e’bezhigwang digosidowaad gikendaasowin, waasamo biiwaabikoong mazinibiigeseg, inaadiziwin miinwaa wiijiindiwin maajiishkaamigag.
Woshme owi ndo enaamdamiwin

Bezhigwan yaawang ndo nikaaziwinaanin awii debwetamowaang owi aanji maajiiging bimaadiziwin adaa-aan gashkitowin awii aanji maajiishkaamigag aki, giikinigaadeg epiichi nishing owi getigaadeg miinwaa miigweng nakwetamowinan awii naadmaageng zhichigaadeg bimaadiziwin-nitaagichigaadeg age aabajibideg awii misendamowaad bemaadiziwin miinwaa aki waani yaamigag niigaan.

 

220KM Inc. Inaangzhewin Dibaajimowin

Aanji Maaajiiging Bimaadiziwin Bimibideg

220KM Inc. adinkaazinaawaan ninda enizhibiigaadeg nyaagijigwinan baashkiji-iing awii aabaji semigag gitigeng miinwaa miigwe-aad owi dibaabijigewin nendowendaagwog awii baakinigaadeg owi memaanji nishing owi aanji maajiiging gitigeng. 220KM Inc. bigosendam awii maadokiiwaad owi agaa makigaadeg gikendaasowin dibaabijigewin awii waabmdoweng owi nikiiyaa memaanji wiiji nakiimigag owa Ashkakimigkwe Inaadiziwin; aanji mashkochigaadeg zhazhki miinwaa bakesijigaadeg akakizhe epiichi giikinigaadeg aki bimaadiziimigag maajiishkaamigag miinwaa nowonj aawang awii maajiishkaachigaadeg Aanji Maajiiging Bimaadiziwin Bimibideg misendamaagemigag aki miinwaa bimaadiziwin waani yaamigag niigaan.

Bimaajitoong Aki

Nikaazang aanji maajiigitoong gitigeng nagajiiwin awii mizinigaadeg bimaadiziwi-nitaawigichigewinan waaji nakiimigag Ashkakimigkwe Inaadiziwin bigosendamang awii maajiishkaatong maajiigiwin zhiwe nyaagdowendiziimigag bigoji akiin.

Giigisijigaadeg Akiiwan Epiichi Nishing

Waabandoweng owi onji aki anji bimaajitoong, giikinigaadeg aki nishing miinwaa aankesing bimaadiziwi-nitaawigichigewinan, miijimiwang epiitaag owi aanji akiiwin nitaawigichigeng woshme ada shpaamigad.

Naagzowaabmjigaadeg Aki

Naagzowaabmijigaadeg owi nikaazang agaa maandonigaadeg akiiwin dibaabijigewin onj bakrnigaadeg nendowendaagwog bimiden, aki aanji bimaajitoong miinwaa aki gagwek wiijiiwemigag owi aanji bemaadiziichigaadeg bimaadiziwin-nitaawigichigewinan.

Niigan Bimaadiziwi-nitaawigichigewinan

Zhigeng owi dibaabijigewin agaa maandonigaadeg woshme weweni awii nisastamang, niigaanaamdowin, biminizhigaadeg miinwaa maajiishkaatoong aanji bimaadiziwin gitigeng bimaadiziwi-nitaawigichigewinan e’aabajibideg awii maajiishkaamigag zhoonyaakaadeg miinwaa aabajisemigag nitaawichigewinan gewe niigaan awaa bimaadizijig.

Biindigen ndo abibaa yaa-aang

Ndo gagetnaamendam owi indendamowin owi giishpin gashkitoong bemaadizijig awii maamiikwendaagoziwaad, gewiinwaa, meshkod dowaanaa-aa gashkitowin awii zhichigewaad awii maamiikwendaagwog miziwe aki.

Ravi Gukathasan
CEO