Ndo Enaamdamwinaa

Owi Naagisijigan owa 220 KM Inc.

Ndo Enaamdamwinaa

Nisiwi Nenda Gashkitowaad Anookiiwin

Odi 220KM ngii baminizha-aanaa owi nisiwi nenda gashkitowaad anookiiwin naagsijigan yaawang naaniibiwiimigag inankiiwin. Owi nisiwi nenda gashkitowaad anookiiwin naagsijigan digosinon ninda netimi ginowaabmdamaang, Bemaadizijig, Miziwe Kamig miinwaa ishkwaach Zhoonyaakeng.

 

Bemaadizijig:

Ntam miinwaa e’niigaanendaagwog ndo bemaadizinaanig aawiwog owi ode owi 220KM Inc. Amii gwanda bemaadizijig eyaamijig nendowendaagwog gashkitowinan awii mina maajiishkaag. Ndo mikaanaa owi awii bamininang aki zhiwe gitige-aang aabdeg ntam gwii baminaag bemaadizijig e’niigaangaabiwiwaad owi beminaashkamang. Miingwaa ndo bemaadizinaanig owi dibendiziwin awii gnowaabmdamiwaad ado maajiigiwin nikaaziwaad ayaamiwaad nigajitowinan miinwaa owi gikinomaagewin maagweng zhiwe ndo aabaji gikinomaadiwin maampii yaawaang, ndo bigosendamami awi digoyaa-aang owi wiiniwaa miinwaa gikendamowin maajiiging ensa bezhig miinwaa kina bemaadizid enkiid maage/miinwaa waajii-ed owi 220KM manjigwa nikiiyaa.

Miziwe Kamig:

Owi miziwe kamig aawan ekwa niizhing memdage genwaabmdamaang nikaaziyaang aanji maajiiging bimaadiziwin naagisijigan owi nikiiyaa, wegnesh miinwaa enji maajiigiying. Niibna shi nigodwaagsa biboon maanda miziwe kamig agii nikaazam gitigaan aawang miinwaa maajiigichigaadeg gego awii shamgaaziwaad bemaadizijig. Owi 220KM ndo bigosendamami awii waabmdowe-aang owi baminizhamaang aanji maajiiging gitigeng nyaagdowaang zhiwe aki awii wiijiimigag ne-aab aki, miziwe kamig ada misendaan gichi niibina. Nikaazang ninda zhichigewinan miinwaa age ndo mashkowi gikendaasowin awii debwetamowaang ndo inendamowinaa awii yaawaang odi niigaan owi aankesemigag owi gnowenjigaadeg gdo akiiminaa gewe niigaan awaa bimaadizijig.

 

Zhoonyaakewin:

Owi zhoonyaakewin age gashkichigaadeg owi gajichigewinan owi 220KM niish aawan. Memaanji gichi piitendaagwog bagidinigewinan age miigwe’aang owi wiiji dinakiiwin adaa aawan owi maamowi dibaabijigewin agaa maandonigaadeg zhiwe agaa ndagikendamaang bimaadiziwn nitaawichigewinan. Ndo dibaabijigewinaa gnimaa age gashkitowaang minjigonaan owi mashkowendamowin awii aanjichigeng. Debwechige-aang owi gikendaasowin dibaabijiewin agaa maandonigaadeg newen aanji maajiiging zhichigewinan aawan nakwetamowin owi woshme menkaagemigag gdo miijiminaa, woshme nishing zhashki gdo kiiminaang miinwaa woshme e’nishing gitigeng zhichigewinan, ndo bigosendamami awii nisastaagaadeg aanjisemigag zhiwe getigejig odi gewe mechaagin nankiiwinan awii naawitowaad ado zhichigewinan.

Owi ekwa niizhing nikiiyaa zhoonyaa eshi gashkitchigaadeg owi 220KM adaa aawan awii bimigaadeg nendowendaagwog bimiden. Nikaaziyaang ndo gikendaasowin gikendamowin nga ndagikendaanaa newen e’gashkitowaang owi ndo gajichigewinaa newen myaajiigiging, waawaaskonewin, waashkabang miinwaa getigaadeg miijim bimigaadeg bimiden owi aabwesijigaadeg. Newen bimiden e’bimigaadeg ninda myaajiigikin ada aawan aanke dnowaa ezhi zhoonyaakewaad 220KM miinwaa age newen mashkikiin bemiwidowaad ninda myaajiiging miinwaa newen geshkichigaadeg miijimiwinan maagwemigag owi aki zhiwe aanji maajiiging aki.