Ravi Gukathasan

Majitaatod miinwaa CEO

Ndo Maajitaatonini

Ravi Gukathasan

Ravi Gukathasan

Majitaatod miinwaa CEO

Ndo gagetnaamendam owi indendamowin owi giishpin gashkitoong bemaadizijig awii maamiikwendaagoziwaad, gewiinwaa, meshkod dowaanaa-aa gashkitowin awii zhichigewaad awii maamiikwendaagwog miziwe aki.

Ravi Gukathasan agii aawi owa CEO owi DSC owi eshichigaadeg naaboon nakii gamig agaa maajiishkaatod 1987. Biinji nigodwaaswi giizis agii bimibideg, agii zhisidon niibide awii gwiidinigaadeg onji gagwe-gikenjige aajikinigan minik apiinish gichi adaaweng. Agii niigaaniwidoon owi maajiiging owi DSC, ani aawan maajiishkaamigag zhoonyaakewin, miinwaa age ezhi gikenjigaadeg aawang minaadenjigaadeg, aki naagdowendamowaad miinwaa bimaadizing penimanjigaadeg zhitochigewin. Aawid CEO owi miziwe niibide, miziwe kamig wiijiindiwin miinwaa shki zhichigewin Ravi agii mino daawen ado nankiiwin DSC miinwaa agii maajitaa ado ani shki zhaawin owi 220KM Inc.

220KM Inc. aawan gagetnaamendamowin nankiiwin etemigag beshaa Ravi ode miinwaa adoo mashkowendang awii maajiishkaatod nisiwi nendawi gashkitowaad anookiiwin aabajibideg. Gagaandinigwad owi gagetnaamendamowin apii eshki bimaadizid owi bebezhig dibendiziwin miinwaa zhisewin, CEO Ravi Gakathasan aabaji gagwejimidiza – miinwaa gaataawiing eyaajig, “Wegnesh owi gagwek yaawong awaa zhichigeng?”

Ravi ado maamiikwendamowin, obenimowin, miinwaa mashkowi debwewendamowin owi mashkowendaagwog owi shki nendamowin miinwaa bemaadizid e’gashkitod ashowemigad. Owi naagiwad ado niigaaniwijigewin agaa ani aawang owi gichi mina maajiishkaamigag owi DSC miinwaa ada aabajisemigad awii ani mina maajiishkaamigag owi 220KM Inc.

Ph. D. Organometallic Chemistry, University of Toronto, 1987