Wiijiindiwinan

Nankiiwinan waaji nakiimigwa

Wiijiindiwinan

Woshme ada abi temgad…

Wiiba gwa nga maadookiimi ndo zhibiigan waawiinjigaaziwaad newen gechi piitendaagwog wiijiindiwinan.