220KM Scientific Data Findings

kâ-miskamihk

miskwêyihtamowin

ôhi kâ-maskihikêwiki-pimiya kâ-otinamihk wâskahikan anita Toronto, Ontario ka-astêw. môya anima kâkî-isi-otinamihk kayâs (kâ-piskîcipitamihk, CO2 kâ-piskîcipitamihk, etc.), 220KM Inc. ka-âpacihtâwak Mircowave hydrodiffusion êkwa kâ-kiskiwahk mâna (MHG) ka-manâ-âpacihtâ môya kâ-miywâsiki âpô nipiy êkwa kwayas ka-itohtamihk 220KM Inc. isi tâpowakihtamowin. anihi môya kâ-âpacihtâ kâ-ohpikiki, ôma êkwa mastaw kîkway, êkwa mitoni nohtê-kitâpâtênân kwayas isi êkwa ka-âpatahk kotaki. kakwê-misi-osihtahk êkwa ôki atiht kakwê-kistikistamâsocik anima ka-apacihtâcik ka-miywâsiki kâ-maskihikêwiki-pimiya otaskîwâw.

220KM Inc. ka-âpacihtâwak kwayas êkwa ka-nâkatohkê kahkiyaw kîkway mamâhtâwi-âpacihcikana ôhi anita ohci kâ-kistikihk. mîna anihi GC-MS ka-âpatanahk, anihi mîna VGA-100 mamawi-nanitonikan ka-miskamok anihi kâ-wihci-pîkopayiki êkwa môya mistahi kîkway kâ-astêk askiy anihi cis êkwa trans isomers. ohi kâwî-mawasakonamahk ê-nohtê-wîcihâyâkohk kotakak ka-miyo-âpacihtâcik. ohi kâ-otinamahk pokwê-itê ohci kakî-âpatanahk kinwês ka-mâmawi-kanawâpâhtêhki êkwa mîna kinwês kâkî-nâkatohkânawi.

nanâtohk mîna ôhi kâ-ohpikiki ka-kiskinwahamâcik kâ-tipihtâkik askiya. ka-wîtatoskêmîhcik, ka-kistikîcik anihi kayâhtê kâkî-ohpikiki êkwa mîna tânisi ka-isi-ohtinâhkik anihi kâ-maskihikiwêki-pimiya, kakwê-sôniyâkîstamâsocik.

-nohtê-osihtâyâhk ka-wîcihisocik êkwa âhapisîs ka-ôtinahkik anihi kâ-maskihikêwiki-pimiya. êyakoni kwayas nohtê-kanawâpâhtênân tânisi ka-isi-otinikâtêki pâpîtos-askiya. âsay mîna niwâpâhtênân pâpêtos anihi itê kâ-itohtêmakâki. ôma kâ-ispayik kâkî-pitos âpacîhcikâtêwa ôhi ka-mîcihk, mîna maskihikêya êkwa ka-nâhtawihowâkê.