220KM Inc. Scientific Data Findings

Mikagewin

Ndo Nanaandawi Gikenjigewin

Owi nenda gashkitowaad owa 220KM Inc. aawan awii maandonigaadeg miinwaa naanaag dawaabmdamang dibaabijigewin owi zhichigewin owi nowonj bigoji gitigewin zhiwe nowonj bimaadizi akiin.

220KM Inc.’s ntam genwaabmdamiwaad ada gnowaabmdaanaa-aa bimaadizi akiin maampii Ontario, memdage agwa owi Carolinian odenaang mitigwaaki miinwaa owi Oak Rideg Moraine zaagiji odena mitigwaaki.

Ow myaajiitowaang miinwaa nenda gikendamaang

  • Owi bemaadiziimigag kakazhi etemigag zhashkiing (niizhing minik biboong – niibing miinwaa ekwawiiwang dagwaagig).
  • Owi bemaadiziimigag microbial nowonj gego myaajiiging zhashkiing
  • Owi bigoji yaawishag minik zhinda akiin naanan apiinish midaaswi biboon minik
  • Newen aki digozijiginan nendowendaagwog awii ganowenjigaaziwaad bezhigwang, niinwendaagwog, godaamigag, miinwaa naniizaanag myaajiiging miinwaa mitigwog
  • Ezhi gnowenjigaadeg owi genetic bebakaan newen nowonj myaajiiging maajiigitoong bakesijigaadeg zhiwe akiing miinwaa age daswag miinwaa nowonj dnowaa akiin
  • Newen aki nendowendaagwog awii aanji maajiigitoong bigojiginan miinwaa mitigwog, ado zhaabwiiwin miinwaa maajiigiwin
  • Aanji maajiiging nitaawigichigaadeg miinwaa aanke maajiigichigen zhichigewinan