220KM Inc. Scientific Data Findings

Mikagewin

Ow myaajiitowaang miinwaa nenda gikendamaang

  • Owi bemaadiziimigag kakazhi etemigag zhashkiing (niizhing minik biboong – niibing miinwaa ekwawiiwang dagwaagig).
  • Owi bemaadiziimigag microbial nowonj gego myaajiiging zhashkiing
  • Owi bigoji yaawishag minik zhinda akiin naanan apiinish midaaswi biboon minik
  • Newen aki digozijiginan nendowendaagwog awii ganowenjigaaziwaad bezhigwang, niinwendaagwog, godaamigag, miinwaa naniizaanag myaajiiging miinwaa mitigwog
  • Ezhi gnowenjigaadeg owi genetic bebakaan newen nowonj myaajiiging maajiigitoong bakesijigaadeg zhiwe akiing miinwaa age daswag miinwaa nowonj dnowaa akiin
  • Newen aki nendowendaagwog awii aanji maajiigitoong bigojiginan miinwaa mitigwog, ado zhaabwiiwin miinwaa maajiigiwin
  • Aanji maajiiging nitaawigichigaadeg miinwaa aanke maajiigichigen zhichigewinan