220KM Inc. Scientific Data Findings

Mikagewin

Nendowendaagwog Bimiden Zhichigaadeg miinwaa Ndakenjigaadeg

  • Zhichigaadeg newen nikiiyaa awii bakenigaadeg nendowendaagwog bimiden onji myaajiiging bwaa nikaazang akiibimide aabo miinwaa zhichigaadeg dibaabijigewin debwe-wiindamaagewin newen nendowendaagwog bimiden e’digosing nikaazan UVA miinwaa GC niibna spectrometry Maanda gikendamowin gaawii megwa tesno gega gonaa kina ninda myaajiigigin.
  • Nisastamang owi ezhi aanjisemigag newen bemaadiziimigag naabo e’digosin newen nendowendaagwog bimiden zhiwe naasaab dnowaan myaajiigigin gnowaabmjigaadeg digogin myaajiiginan, nowonj gego myaajiiging aankesijigaadeg shkwaa bakesijigaadeg, nowonj dnowaa bimaadizi- nitaawichigewin, ezhiwebak akiing, miinwaa nowonj ezhinaagwog abi njibaamigag newen myaajiiging.
  • Gnowaabmdamang owi biiwaabig etemigag owi nowonj gego myaajiiging miinwaa newen nendowendaagwog bimiden e’bimigaadeg. Amii maanda awii nisastamang owi wenaamjigewin newen myaajiiging/mitigwog owi dnowaa biiwaabig. Maanda dibaabijigewin ada minwaabidad owi onji maajiigichigaadeg myaajiiging/mitigwog awii nisastamang phytostabilization miinwaa owi ezhi nikaazang myaajiiging biiwaabig nanoparticles zhiwe zhichigaadeg nikaaziwinan.