220KM Inc. Scientific Data Findings

Mikagewin

Shki Zhichigewin

Ndo nendowendaagwog bimide bakenigaadeg/bakebijigaadeg nakii gamig ada temigad Toronto, Ontario. Meshkod owi gagwej dnowaa bakebijigaadeg zhichigewinan (nigizige aabo bakebijigaadeg, CO2 bakebijigaadeg, miinwaa yaa-aabi dnowaa), 220KM Inc. ada nikaazan Microwave hydrodiffusion miinwaa meshkowaag wiikibijigewin (MHG) zhichigewin awii miiwishkamang nikaazan nigizige aabon maage nibiish miinwaa awii gnowenjigaadeg 220KM Inc. ado gichi piitendamowinwaa. Zhaazhigwa gaawi agaa nikaazigaadesinag ninda myaajiigikin, maanda zhichigewin aawan shki waasamo biiwaabikoong mazinibiigeseg odi maanda maampii e’zhichigaadeg, miinwaa ndo dowendaanaa awii dibizhimaang owi wenipanag nikaazang miinwaa owi gnimaa age nikaazigaadegiba bkaan akiing. Owi e’gajitowaang aawan awii giikinamang ndo zhitowinaa miinwaa awii miinigwaa e’gaachiiwijig getigejig owi waasamo biiwaabikoong mazinibiigeseg awii bakebidowaad zhiwe yaawaad awii debinamiwaad memaanji nishing miinwaa e’bezhigoong nendowendaagwog bimiden ado kiimiwaan.

220KM Inc. ada maajiishkaatoon owi ezhi nishing miinwaa okaawitoon naagijigewinan owi waasamo biiwaabikoong mazinibiigeseg nankiiwin miinwaa digonimaang newen zhiwe gitigeng nankiiwin. Miinwaa age owi GC-MS ndagikenjigewin, nga nikaazinaa age VGA-100 miziwe kamig mikigewin owi woshme waabmjigaadeg e’gwiiniwendaagwog miinwaa dibasaag nowonj dnowaa myaajiiging naaboon miinwaa age gikinwaajichigaadeg newen cis miinwaa trans isomers. Nenda gashkitowaang aawan awii nikaaziyaang maanda aanke dibabijigewin awii maadokii-aang aanin bkaan nakii gamgoon gewiinwaa ezhitowaad ezhi nikaazang owi dibabijigewin. Ndo niindaawewin awii dibendamaang ezhi gnowaabmdamaang gaawii goweta ada bagidinigaasino owi aawechigaadeg bimiden abi njibaamigag bkaan bimaadizi aki, bkaan biboonan, miinwaa nikaazang owi bkaan dnowaa waaji maajiiging, enkaazijig age ada gashkitonaa-aa awii mikamiwaad agaa abi njibaamigag ado nendowendaagwog bimide.

Zhiwe ndo zhichigewinan owi nowonj dnowaa maajiigichigewin nga zhitonaanin nowonj gikinwaabmjiginan gewe aki debendamajig. Wiiji naakiimiwindwaa, owi nikiiyaa e’bigojiging gitigaadeg miinwaa bakwenigaadeg newen nendowendaagwog bimiden, nga waabmdowenaa owi e’zhi gashkitomagag ninda e’digosing awii zhoonyaakeng.

Ndo dowendaanaa awii maajiishkaatowaang e’gaaching-bakwenigaadeg naagijigewinan awii aasgaabiwichigaadeg bangii-minik newen nendowendaagwog bimiden. Ndo dowendaanaa awii ndagikendamaang owi epiichi nishing newen nendowendaagwog bimiden age zhichigaadeg newen myaajiigikin zhiwe enji maajiiging. Ninda e’digosing miinwaa ezhi nikaazang e’nendamang bkaan awii aawang apendaagwod owi aki miinwaa e-gaataasing myaajiigikin. Amii maanda enendaagwog temigag gizhkiweziwin aji nikaasigaadegiba nowonj nikiiyaa temgag nowonj epigog, mashkiki miinwaa nojimowin e’digosing.