Wiijiindiwinan

Nankiiwinan waaji nakiimigwa

Waaji nakiindijig

Waaji naakiindijig digosinog eni zhibiigaazijig:
  • Aanke bimaadag gikendaasijig
  • Gitigeninwog miinwaa ado inodewiziwiniwaan
  • Zhoonyaa maagwejig e’yaawinanig bezhigoong owi bebakaan bemaadag
  • Nongo bemaadizijig miinwaa aanke bimaadizijig awabi yaawaad
  • Newen giizhaa etegin myaajiiging miiinwaa wesiinig owi maziwe kiing