Cherry St. Aki

Cherry St. Aki

Cherry St.
Aki

  • Aki Dnowaa: Oak Ridges Moraine
  • Maajitaang Giizhigad: Coming Soon
  • Apii Temigag: Whitchurch-Stouffville, ON

Owi Maanda Nankiiwin

Temigad nisimidana dibagaans giiwedinang Toronto, maanda zaagiji odena etemigag aki temigad niish dib-igaansan minig aki bezhigoong enaabidag owi aanji niigin bimaadiziwi-nitaawigichigewin temigad zhiwe Oak Ridges Moraine.

Maampii niisaawiing aga mikaan gikendamowin newen dnowaa ndagikenjigewinan owa 220KM Inc. age nankiiwaad maampii akiing. Ndo bigosendamami awii aaswaakomaang kina gikendamowin zhiwe waajii-ejig maamowi-yaawin aasamo biiwaabik mazinaatesijigan.

Mazinaazigan owi Cherry St. Aki jibwaa aanji maajiigitong.

Bgoji myaajiiging bemaadiziimigag

Megwaa ndakenjigewin

Diba-igaansan minik aki

Diba-igaansan minik aki

Maanda miziwe biigan kina dnowaa ndagikenjigewinan age temigag zhiwe Cherry St. Aki

Bigoji Myaajiigigin Nanaadowi Gikenjigewin

Nanaadawi gikenjigaadeg gichi niibna bigoji myaajiigigin miinwaa mitigwog zhiwe bimaadiziimigag nowonj dnowaa aki newen gnowaabmjigaadeg nendowendaagwog bimiden.

Bemaadiziimigag Kakizhe zhiwe Zhashkiing

Naanaagadwaamdaming zhashki ensa beshig aki niizhing ensa biboon (niibing miinwaa ekwawiiwang dagwaagig) awii dibagaadeg owi bemaadiziimigag kakizhe etemigag.

Bemaadiziimigag Microbial Nowonj Gego Myaajiiging Zhashkiing

Naanaagadwaamdaming owi bemaadiziimigag microbial nowonj gego myaajiiging zhiwe zhashkiing zhiwe ensa aki niizhing ensa biboon (niibing miinwaa ekwawiiwang dagwaagig).

Bigoji Yaawishag Wiijiyaawaad miinwaa Miigsemigag

Naagzowaabmjigaadeg owi bigoji yaawishag zhiwe biinji owi aki awii waamjigaadeg ezhi miigsewaad owi bimaadiziwin-nitaawichigewin miinwaa myaajiiging zhiwe yaawaad naana biboon apiinish midaaswi biboon minik.

Aki Ezhinaagwog gewe onji e’niizaanzag bemaadiziimigag

Makigaadeg newen aki ezhinaagwog awii gnowenjigaadeg bezhigwang miinwaa niiniwendaagwog, godaamigag, naniizaanag myaajiiging miinwaa mitigwog owi nikiiyaa wiinge biigaadeg aki gnowaabmijigaadeg miinwaa dibaabijigewin maandonigaadeg (ezhiwebak akiing naagidoong, aki epiichi nibiiwaag, miinwaa age aanin).

Gnowenjigaadeg Nowonj Ezhinaagwog newen Nowonj Dnowaan Bemaadiziimigag

Gnowaabmijigaadeg owi nikiiyaa awii ganowenjigaadeg owi nowonj ezhinigaagwog newen nowonj dnowaa bemaadiziimigag zhiwe akiing.

Akiing Etemigag owi bigojiging aanji maajiigitong miinwaa maajiiging

Nisastamang newen aki nengdowendaagwog menezing owi aanji maajiigitoong e’danakiimigag myaajiiging miinwaa mitigog miinwaa age maamowi zhaabiwiimigag miinwaa maajiigiwaad.

Bakenigaadeg Nendowendaagwog Bimiden

Nisastamang newen aki nengdowendaagwog menezing owi aanji maajiigitoong e’danakiimigag myaajiiging miinwaa mitigog miinwaa age maamowi zhaabiwiimigag miinwaa maajiigiwaad. Zhitoong owi nikiiyaan awii bakenigaadeg nendowendaagwog bimiden onji maajiiging abi njibaamigag bwaa nikaazang bimide mashkikiin. Zhichigaadeg wiikaaj dibaabijigewin wiindamaagewin owi miijimiwang gikendamowin newen bigoji myaajiiging owi ado nendowendaagwog bimiden e’digosing nikaazang UV A miinwaa GC Nowoonj Spectrometry.

Aanji Maaajiiging Nitaawigichigeng miinwaa Aanke Maajiigichigeng Zhichigewin

Maajiishkaachigaadeg aanji maajiiging nitaawigichigaadeg miinwaa aanke maajiigichigen zhichigewinan memaanji miikseg owi e’bigojiging bimaadag miinwaa enji maajiiging.

Wiijii’emigag Gitigewin

Nisastamang wiijii-emigag gitigewin miinwaa ezhi madookdaagemigag bkaan dnowaa e’maajiiging zhiwe akiing miinwaa aage nanaagadawaamdamang owi e’temigag epiitendaagwog zhiwe newen nendowendaagwog bimiden e’zhichigaadegin.

Nowonj Ezhi Aanjisemigag Dnowaa Bemaadiziimigag Mashkikiin E’digosin zhiwe Nendowendaagwog Bimiden

Nisastaming owi ezhi aanjisemigag newen bemaadiziimigag naaboon e’digosin newen nendowendaagwog bimiden agaa bakenigaadeg. Makigaadeg newen mashkikiin/aabiziichigewin gnimaa age temigag newen e-beshigong myaajiiging bimiden, 98% gaawii etisinag endinadaaweng miinwaa nondesimigag owi nanaadawi gikenjigewin.

Nowonj Gego Myaajiiging Aanji Deba-ookiing

Aanji debaa-ookiing owi nowonj gego myaajiiging odi akiing shkwaa bakenigaadeg newen nendowendaagwog bimiden aanji maajiishkaagin awii nikaazang aanke biboong.

Biiwaabig Digosin Temigag zhiwe Nowonj Dnowaa Myaajiiging miinwaa Nendowendaagwog Bimiden.

Naagzowaabmjigaadeg owi biiwaabig digosin newen nowonj dnowaa myaajiiging miinwaa nendowendaagwog bimiden e’bimigaadeg awii nisaschigaadeg phytostabilizations owi onji awii nojimomigag aki miinwaa nikaazang newen biiwaabig nanoparticles awii nikaasang miziwe akiing.

Wazhashkwedoons Nitaawigitoon

Nitaawigitoong nowonj ezhinaagwog wazhashkwedoons zhiwe mitigwaaki naamiyiing myaajiiging awii wiikwaji nowoonj mitigwaaki nikaaziwinan, nowoonj dnowaa zhiwe zhoonyaakewin ezhibideg owi gitigemitigwaaki miinwaa epiitendaagwog aankeseg gewe gaawii nendowenaagizisiwaad mitigwog.

Wazhashkwedoons Nanaadawigikenjigewin

Ndagikenjigaadeg newen bezhigwang miijimiwang epiitendaagwog newen nendowendaagwog bimiden e’bimigaadeg newen washashkwedoonsan adawewin awii adaanding wewiib agwa. Miinwaa age bagidinigaadeg bemaadizijig awii maajiigiwaad miinwaa gikinomondwaa zhiwe gaawii-mitig mitigwaaki nikaaziwinan miinwaa nowonj dnowaa naakiiwin owi mitigwaaki enkiitaagejig.