Cherry St. askiya

Cherry St. askiya

Cherry St.
askiya

  • kîko-askiy: Oak Ridges Moraine
  • Activation Date: Coming Soon
  • tânitê: Whitchurch-Stouffville, ON

kîkway ôma atoskêwin

nânitaw 30 cipahikanisa kiwêtinohk anita Toronta, ôma askiy 2 mistik ispihcâw êkwa miyâwak kakwê-nahtawihtâcik anima Oak Ridges Moraine.

capasis kamiskên anihi tânisi kâ-isi-otinahkik 220KM Inc. anita ohci askiya. êkota anihi ka-astânân anima kâ-mâmawi-wîcihitok mâna.

cikâstêpahowin ôta Cherry St. askiy pâmawês kâ-mâcihtâcik

êkota ohci kâ-ohpikiki

kâ-kanawâpâhtêki

kâ-tipahikâtêk askiy

kâ-kanawâpâhtêki ohi askiya

mistahi astâwak ôma kâ-atoskâtâhkik anita anima Cherry St. askiya.

êkota ohci kâ-ohpikiki

mistahi kanwâpahtamok anihi êkota kâ-ohpikiki êkwa mitosak anima nanâtohk wayawêtimihk.

anima iskwâskisêw anita askiy

anima askiy ka-kanawâpâhtamihk kwayask nânîswâw-askiy (kâ-miyoskamihk êkwa kâ-takwâkik) ka-tipahamihk anima iskwâskisêw.

anihi kâ-apisâsiki pîcayihk askiy

kwayask anima ka-kanawâpâcikâtêk anihi pîcayihk askiy anitê askiya nânîswâw askiy (kâ-miyoskamihk êkwa kâ-takwâkik)

pisiskiwak & tânisi kâ-isi-mêskocipayik

ka-nâkatêyimihcik pisiskêsak êkota ohci askiy kakwê-nistohtamihk anihi nanâtohk askiya êkwa mîna anihi kâ-ohpikiki êkota nânitaw niyânan isko mitahtât askiya.

wayawihtimihk kâ-isiwêpahk aniki ohci kâ-ayamanîyêk

kâ-miskamihk anihi wayawihtimihk kakwê-manâcîtâhk, kâ-ayamihtâcik, môya kwayask kâ-ohpikiki êkwa mîna mitosak ohci kwayask ka-nâkatohtêk (kâ-mîskoci-sîwêpahk, askiy ka-sâpipêk etc.).

ka-nâtamâcik anihi kâ-pimâcisîmakâhki

kakwê-miskâcikâtêk tânisi kâ-isi-manâcîtâhk anihi kâ-pimâtisîmakâhki êkota askiy.

wayawîtimihk-isi ochi anihi kwayas kâ-ohpiki

kakwê-nistotamihk anihi tânisi kîkway ka-miyo-ohpikiki êkwa mîtosak mîna ka-paspêcik êkwa ka-miyo-ohpikiki.

ka-pêyakonamihk anihi maskihikêwiki-pimiya

kakwê-osihtâ anihi kâ-pêyakohpikiki anihi kâ-maskihikêwiki pimiya anita ohci anihi kâ- ohpikiki môya ka-âpacihtâ môy kâ-miywâsiki. ka-osihtâ anihi kâ-miyoskâkohk ohci êkota kâ-ohpikiki ohci anihi kâ-maskihikêwiki-pimiya ka-âpacihta UV A & GC askiya-isi.

kwayas ka-mônaskwâmihk & kwayas mîna isi.

kâ-osihtâ kwayask ka-mônaskwê êkwa kwayas mîna-isi anihi kâ-ohpikiki êkwa anima askiy êkota.

wîcihtômakâhki kistikêwin

ka-nistohtamihk anima wîcihtômakâhki kistikânisa êkota ohci askiy ka-kanawâpahtamok ka-osihtâ maskihkê-pimîsa.

nanâtohk anihi astêwa anita maskihkê-pimîsa

ka-nistohtamihk môy tâpwê sohkana kîspin pihcipowin ânihi anita maskihkê-pimîsa ka-otinamihk. ka-miskâcikâtêki anihi kâ-maskihikêwiki ohci kâ-kistikê pimiya, 98% môy kâkî-miskêyin nânitaw êkwa môya mistahi kanawâpâtêwa.

nanâtohk ôma askiy kâ-papâmi-astâ

kâ-papâmi-astâ ôma nanâtohk askiy êkwa ka-piskîcipitamihk anihi kâ-maskihikêwiki-pimîsa kinwês ka-âpatahki.

pîwâpiskwa ka-astêk & kâ-maskihikêwiki pimiya

ka-kitâpahtamihk anima pîwâpiskwa ka-astêk anita askiy êkwa anihi kâ-maskihikêwiki-pimîya ka-otinimihk mîna ka-nistohtamihk anihi pîwâpiskwa kâ-otinamihk askiy êkwa ka-âpacihtâ êyakoni pîwâpiskiskosa misiwê-itê askiy.

ayîki-nônâcikan kâ-mônâskwê

kâ-mônâskwê anihi ayîki-nônâcikana sakâsihk môya mistahi wihcikâtêwa, êyakoni mîna kâkî-sôniyâkamana ohci sakâhk êkwa ka-âhkakisowak aniki atiht mîtosak.

kâ-kitâpahtamihk ayîki-nônâcikan

kakwê-kîcinâho mîna tânisi ka-isi-otinikâtêhki anita ôhi ayîki-nônâcikana kîspin môya ka-kaskihok ka-atâwê atâwêkamihkohk. kîspin mîna ayisiyiniwak ka-pakitinîcik êkwa ka-kiskinwahamâcik tânisi ka-isi-otinahkik sakâsihk nanâtohk kîkwaya êkwa atoskêwin mîna ka-ohtêpayiw.